स्वेज नहर

विकिपीडिया से

स्वेज नहर मनईन कय बनावल एक्ठु पानी कय जहाज वाला नहर होय जवन लाल सागर अव भूमध्य सागर कय जोड़ाला।

इहो देखल जाय[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करैं]

सन्दर्भ[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करैं]