हिन्द महासागर

विकिपीडिया से

हिन्द महासागर भारत कय दक्खिन ओर एक्ठु बडहन सागर होय। ई विश्व कय तीसरा सबसे बड़हन महासागर होय। अरब सागर अव बंगाल कय खाड़ी इही हिन्द महासागर कय हिस्सा होय।